00

dní


00

hodín


00

minút


00

sekúnd


Štatút Art Film Fest 2022 (Medzinárodný filmový festival)

1. Všeobecné informácie 

29. ročník festivalu ART FILM FEST (ďalej len Festival) sa bude konať v dňoch 17. – 24. júna 2022 v Košiciach. ART FILM FEST vo svojom programe ponúka mnohostranný priestor pre prezentáciu diel najnovšej svetovej kinematografie, významných titulov filmovej histórie a v neposlednom rade taktiež bilančne rozsiahlu prehliadku snímok slovenského audiovizuálneho prostredia. Dominantami festivalového programu sú dve súťažné sekcie. Medzinárodná súťaž hraných filmov je otvorená filmovým režisérom, ktorí v profesionálnych podmienkach vytvorili prvý, druhý alebo tretí dlhometrážny hraný film. Medzinárodná súťaž krátkych filmov je určená krátkometrážnej tvorbe všetkých žánrov.

Hlavným organizátorom Festivalu je subjekt: ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01,  Bratislava, Slovenská republika; IČO: 48 284 254.

2. Súťažné sekcie, štatutárne ceny 

2.1 Medzinárodná súťaž hraných filmov sa vzťahuje na: 

 • hrané filmy, ktoré sú prvým, druhým, alebo tretím hraným dlhometrážnym filmom režiséra,
 • hrané filmy vyrobené po 1. januári 2021,
 • hrané filmy dostupné vo formáte DCP 2D
 • hrané filmy nad 60 minút.

O víťazoch štatutárnych cien „Modrý anjel“ rozhoduje päťčlenná medzinárodná porota súťaže hraných filmov. Porota rozhoduje na základe väčšiny hlasov prítomných a hlasujúcich členov. Porota výsledky oznamuje na slávnostnom záverečnom ceremoniáli festivalu.

Porota Medzinárodnej súťaže hraných filmov udeľuje 4 štatutárne ceny:

 • Modrý anjel za najlepší film (udeľovaný producentovi filmu)
 • Modrý anjel za najlepšiu réžiu (udeľovaný režisérovi filmu)
 • Modrý anjel za najlepší ženský herecký výkon
 • Modrý anjel za najlepší mužský herecký výkon

Porota má právo udeliť neštatutárne ceny, tzv. zvláštne uznania, aj ďalším filmovým titulom z Medzinárodnej súťaže hraných filmov. Osoby spojené so súťažnými filmami, nemôžu byť členmi poroty a ani prítomné pri rozhodovaní.

2.2 Medzinárodná súťaž krátkych filmov sa vzťahuje na:

 • filmové produkcie do 30 minút (krátke filmy),
 • hrané, dokumentárne, experimentálne alebo animované krátke filmy,
 • profesionálne alebo študentské krátke filmy,
 • krátke filmy vyrobené po 1. januári 2021,
 • krátke filmy dostupné vo formáte DCP 2D

O víťazovi štatutárnej ceny „Modrý anjel za najlepší krátky film“ rozhoduje trojčlenná medzinárodná porota súťaže krátkych filmov. Porota rozhoduje na základe väčšiny hlasov prítomných a hlasujúcich členov. Porota výsledky oznamuje na slávnostnom záverečnom ceremoniáli festivalu.

Porota Medzinárodnej súťaže krátkych filmov udeľuje 1 štatutárnu cenu:

 • Modrý anjel za najlepší krátky film (udeľovaný režisérovi filmu)

Porota má právo udeliť neštatutárne ceny, tzv. zvláštne uznania, aj ďalším filmovým titulom z Medzinárodnej súťaže krátkych filmov.

Osoby spojené so súťažnými filmami, nemôžu byť členmi poroty a ani prítomné pri rozhodovaní.

3. Pravidlá a podmienky prihlasovania filmov na festival

Vlastníci premietacích práv (ďalej len prihlasovatelia) môžu svoje filmy na Festival prihlasovať do

 • medzinárodnej súťaže krátkych filmov do 20.3.2022
 • medzinárodnej súťaže hraných filmov do 31.3.2022

Online prihlášky pre súťažné i nesúťažné sekcie budú dostupné na webovej stránke festivalu od 20. 1. 2022.

Vyplnenú online prihlášku spolu s url odkazom na prevzatie filmu/online vzhliadnutie filmu so zabezpečeným heslom je potrebné vyplniť a odoslať do termínu stanoveného Festivalom.

Zaslaním online prihlášky a predvýberového online nosiča filmu Festivalu prihlasovateľ potvrdzuje plnú akceptáciu štatútu festivalu a deklaruje súhlas s uvedením filmu na Festivale.

Festival bude prijímať LEN online prihlášky. Prihlášky a nosiče zaslané poštou nebudú akceptované.

4. Výber filmov 

O výbere filmov do Medzinárodnej súťaže hraných filmov rozhoduje programový riaditeľ Festivalu. O výbere filmov do nesúťažných sekcií rozhodujú ich zostavovatelia. Filmy prihlásené na Festival sú  zvažované rovnako pre súťažné i nesúťažné sekcie; o ich konečnom zaradení do jednej z programových sekcií rozhoduje programový riaditeľ Festivalu po konzultácii so zostavovateľmi jednotlivých sekcií.

Prihlasovatelia vybraných filmov budú informovaní o zaradení filmu do programu Festivalu najneskôr k 30. aprílu 2022 formou e-mailu. Z organizačných dôvodov si Festival vyhradzuje právo nekontaktovať prihlasovateľov filmov, ktoré neboli vybrané do programu Festivalu.

5. Požiadavky na dokumentáciu a propagačné materiály k filmom vybraným na Festival 

Prihlasovateľ sa zaväzuje, že k vybraným filmom dodá Festivalu najneskôr do  11. 5. 2022 nasledujúce materiály:

 • synopsa, krátky obsah filmu, resp. presskit*,
 • film credits*,
 • online screener filmu s anglickými titulkami (ak už nebol zaslaný pri prihlasovaní)
 • životopis režiséra*, fotografie z filmu a fotografia režiséra,*
 • dialógová listina s časovým kódom v anglickom i v originálnom jazyku filmu*,
 • filmový trailer alebo ukážky z filmu (súbory mp4 v najkvalitnejšom dostupnom rozlíšení*),
 • plagáty, letáky, pohľadnice (iný propagačný materiál).

*Poskytuje sa v elektronickej podobe, pri fotografiách sa vyžaduje rozlíšenie 300dpi.

V prípade, že sa prihlasovateľ a festival dohodli na uvedení filmu na Festivale, aktom prihlásenia filmu, poskytnutím promo materiálov filmu alebo zaslaním premietacieho nosiča Festivalu, prihlasovateľ deklaruje rozhodnutie uviesť film na Festivale. Po deklarácii tohto rozhodnutia už nie je možné film z programu Festivalu stiahnuť, Festival taktiež nebude akceptovať žiadne dodatočné podmienky prihlasovateľa v súvislosti s uvedením filmu na Festivale.

6. Premietacie nosiče a ich preprava

Festival akceptuje nasledujúce premietacie nosiče/formáty:

 • DCP 2D

Prihlasovateľ je povinný Festivalu doručiť premietací nosič najneskôr do 8. júna 2022. Pokiaľ nie sú s prihlasovateľom filmu vopred dohodnuté iné podmienky, festival hradí náklady spojené s prepravou premietacieho formátu buď na Festival alebo z Festivalu, export alebo import, t. z. iba jednu z prepráv. V prípade koordinácie prepravy premietacieho nosiča v rámci okruhu festivalov, ART FILM FEST taktiež hradí len náklady spojené s prepravou premietacieho formátu buď na Festival alebo z Festivalu, export alebo import, t. z. iba jednu z prepráv. ART FILM FEST nezodpovedá za colné poplatky spojené s importom a exportom filmovej kópie v inej krajine ako v Slovenskej republike.

Festival preberá poplatky spojené s poistením pokrývajúcim prípadnú stratu, čiastočné alebo celkové zničenie premietacieho nosiča od momentu jeho doručenia na Festival do momentu odovzdania nosiča doručovateľskej agentúre, tak ako to ustanovuje štatút FIAPF. V prípade, že by bolo nutné vytvoriť nový premietací nosič, Festival sa zaväzuje k vytvoreniu štandardnej kópie vo výške nákladov, zodpovedajúcich aktuálnym slovenským cenníkom.

Pokiaľ festival do 31. 7. 2022 neobdrží informáciu o exportnej destinácii, bude premietací nosič odoslaný na adresu prihlasovateľa filmu.

7. Propagácia vybraných filmov 

Festival si vyhradzuje právo na použitie ukážok z filmov za účelom propagácie festivalu a to nasledovne:

 • dlhometrážne hrané filmy – do 3 minút,
 • krátke filmy – do 30 sekúnd.

Ak prihlasovateľ filmu neposkytne Festivalu trailer (ukážku z filmu), Festival si vyhradzuje právo vytvoriť filmovú ukážku z dostupného predvýberového nosiča filmu vo vyššie uvedených časových limitoch. Ukážky z filmov budú uvádzané v priestoroch festivalu, vysielané na televíznych staniciach propagujúcich Festival, na webovej stránke festivalu, počas multimediálnych prezentácií v termíne trvania samotného festivalu, prípadne Festivalových dozvukov. Festival si vyhradzuje právo – ak si to bude vyžadovať umelecká koncepcia festivalovej znelky – použiť v nej ľubovoľné ukážky z filmov, maximálne v rozsahu 10 sekúnd. Festival si vyhradzuje právo použiť fotografie z filmov na svojich propagačných materiáloch a poskytnúť ich médiám pre účely informovania o Festivale.

8. Hostia

O pozvaní hostí rozhoduje programový riaditeľ Festivalu, prípadne generálny manažér festivalu, pričom Festival uprednostňuje pozvania tvorcov k súťažným filmom. Festival zabezpečí pozvaným tvorcom ubytovanie na minimálne 2 noci a preplatí cestovné náklady do výšky, ktorá zodpovedá finančným možnostiam daného ročníka Festivalu.

9. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v režime podľa čl. 6 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a ust. § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len  „Zákon“).

A. Súhlas s poskytnutím osobných údajov – prihláška filmu o zaradenie do súťaže

Osoba vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára na https://artfilmfest.sk/prihlaska-filmu/ alebo https://artfilmfest.sk/en/submit-film dobrovoľne súhlasí so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 48 284 254 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a to:

v rozsahu:

 • meno, priezvisko, titul
 • e-mailový kontakt
 • telefonický kontakt
 • Spoločnosť
 • pozícia

pre účel:

 • evidencia žiadostí producentov/záujemcov ich filmov o zaradenie do súťaže Medzinárodná súťaž hraných filmov  a  Medzinárodná súťaž krátkych filmov na festivale Art Film Fest 2022

po dobu:

 • max. 2 roky od poskytnutia súhlasu.

V prípade neposkytnutia vyššie menovaných osobných údajov nie je možné prihlášku prijať, spracovať a zaradiť film do súťaže.

B. Súhlas s poskytnutím osobných údajov – archivácia údajov

Osoba vyjadrením svojho súhlasu  prostredníctvom webového formulára môže udeliť  dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava, IČO: 48 284 254 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) aj po skončení doby platnosti súhlasu A. v pôvodnom rozsahu.

pre účel:

 • archivácie filmu a kontaktných osobných údajov fyzickej osoby v informačnom systéme Prevádzkovateľa pre prípady neskoršieho záujmu o prihlásené filmy.

po dobu:

 • konania medzinárodných filmových festivalov pod názvom Art Film Fest.

Tento súhlas je dobrovoľný, nemá vplyv na zaradenie prihlasovaného filmu do súťaže. V prípade neposkytnutia tohto súhlasu sa organizátor festivalu zaväzuje,  že informácie získané prostredníctvom prihlášky (A. Súhlas s poskytnutím osobných údajov – prihláška filmu o zaradenie do súťaže) po skončení doby platnosti v plnom rozsahu odstráni z evidencie prihlásených filmov.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH

Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu ks.tsefmliftra@opd .

Zodpovedná osoba: Peter Jurák

Ďalej máte právo:

 • žiadať o opravu osobných údajov,
 • obmedzenia spracúvania poskytnutých osobných údajov,
 • žiadať o výmaz svojich osobných údajov z informačného systému Prevádzkovateľa,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Poskytnuté osobné údaje budeme poskytovať ďalším kategóriám príjemcov (ďalej len ,,Sprostredkovateľ“), a to:

 • technická podpora a vývoj softvéru,
 • štáb/externí spolupracovníci.

Dôvodom tohto zdieľania je zastrešenie evidenčného systému z technologického hľadiska a organizačná príprava festivalu. Prevádzkovateľ a rovnako aj Sprostredkovateľ, sa zaväzujú, že získané osobné údaje budú chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmkoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť získané osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii.

10. Sumarizácia uzávierok a kľúčových dátumov

 • 20. 3. 2022 – uzávierka pre prihlasovanie filmov  do medzinárodnej súťaže krátkych filmov
 • 31. 3. 2022 – uzávierka pre prihlasovanie filmov  do medzinárodnej súťaže hraných filmov
 • 30. 4. 2022 – uzávierka výberu filmov pre Festival
 • 11. 5. 2022 – uzávierka pre dodanie dokumentácie k vybraným filmom
 • 8 .6. 2022 – uzávierka pre dodanie premietacích nosičov vybraných filmov
 • 17. – 24. 2022 – konanie 29. ročníka ART FILM FEST Košice
 • 31. 7. 2022 – uzávierka pre oznámenie exportných destinácií pre všetky premietacie nosiče.

11. Kontakty 

Adresa kancelárie Festivalu / poštová adresa:

ART FILM FEST s.r.o.
Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
Slovenská republika

E-mail: ks.tsefmliftra@tsefmliftra
Web: www.artfilmfest.sk
Tel.: +421 2 20 85 51 00


Aktualizácia štatútu festivalu dňa 3.1.2022