00

dní


00

hodín


00

minút


00

sekúnd


Štatút Art Film Fest 2023 (Medzinárodný filmový festival)

1. Všeobecné informácie 

29. ročník festivalu Art Film Fest (ďalej len Festival) sa bude konať v dňoch 16. – 23. júna 2023 v Košiciach. Art Film Fest vo svojom programe ponúka mnohostranný priestor pre prezentáciu diel najnovšej svetovej kinematografie, významných titulov filmovej histórie a v neposlednom rade taktiež bilančne rozsiahlu prehliadku snímok slovenského audiovizuálneho prostredia. Dominantami festivalového programu sú dve súťažné sekcie. Medzinárodná súťaž hraných filmov je otvorená filmovým režisérom, ktorí v profesionálnych podmienkach vytvorili prvý, druhý alebo tretí dlhometrážny hraný film. Medzinárodná súťaž krátkych filmov je určená krátkometrážnej tvorbe všetkých žánrov.

Hlavným organizátorom Festivalu je subjekt: ART FILM FEST s.r.o., Tomášikova 30C, 821 01,  Bratislava, Slovenská republika; IČO: 48 284 254.

2. Súťažné sekcie, štatutárne ceny 

2.1 Medzinárodná súťaž hraných filmov sa vzťahuje na: 

 • hrané filmy, ktoré sú prvým, druhým, alebo tretím hraným dlhometrážnym filmom režiséra,
 • hrané filmy vyrobené po 1. januári 2022,
 • hrané filmy dostupné vo formáte DCP 2D
 • hrané filmy nad 60 minút.

O víťazoch štatutárnych cien „Modrý anjel“ rozhoduje päťčlenná medzinárodná porota súťaže hraných filmov. Porota rozhoduje na základe väčšiny hlasov prítomných a hlasujúcich členov. Porota výsledky oznamuje na slávnostnom záverečnom ceremoniáli festivalu.

Porota Medzinárodnej súťaže hraných filmov udeľuje 4 štatutárne ceny:

 • Modrý anjel za najlepší film (udeľovaný producentovi filmu)
 • Modrý anjel za najlepšiu réžiu (udeľovaný režisérovi filmu)
 • Modrý anjel za najlepší ženský herecký výkon
 • Modrý anjel za najlepší mužský herecký výkon

Porota má právo udeliť neštatutárne ceny, tzv. zvláštne uznania, aj ďalším filmovým titulom z Medzinárodnej súťaže hraných filmov. Osoby spojené so súťažnými filmami, nemôžu byť členmi poroty a ani prítomné pri rozhodovaní.

2.2 Medzinárodná súťaž krátkych filmov sa vzťahuje na:

 • filmové produkcie do 30 minút (krátke filmy),
 • hrané, dokumentárne, experimentálne alebo animované krátke filmy,
 • profesionálne alebo študentské krátke filmy,
 • krátke filmy vyrobené po 1. januári 2022*,
 • krátke filmy dostupné vo formáte DCP 2D

* Z dôvodu, že sa v minulom roku festival nekonal, organizátor si vyhradzuje právo uplatniť výnimku, ktorá ho v tomto roku oprávňuje zaradiť do oficiálneho výberu aj tituly s copyrightom 2021

O víťazovi štatutárnej ceny „Modrý anjel za najlepší krátky film“ rozhoduje trojčlenná medzinárodná porota súťaže krátkych filmov. Porota rozhoduje na základe väčšiny hlasov prítomných a hlasujúcich členov. Porota výsledky oznamuje na slávnostnom záverečnom ceremoniáli festivalu.

Porota Medzinárodnej súťaže krátkych filmov udeľuje 1 štatutárnu cenu:

 • Modrý anjel za najlepší krátky film (udeľovaný režisérovi filmu)

Porota má právo udeliť neštatutárne ceny, tzv. zvláštne uznania, aj ďalším filmovým titulom z Medzinárodnej súťaže krátkych filmov.

Osoby spojené so súťažnými filmami, nemôžu byť členmi poroty a ani prítomné pri rozhodovaní.

3. Pravidlá a podmienky prihlasovania filmov na festival

V roku 2023 nebude prihlasovanie filmov do súťaží otvorené. Programový tím si z organizačných dôvodov vyhradzuje právo zostaviť obe súťažné sekcie podľa vlastného výveru.

4. Výber filmov 

O výbere filmov do Medzinárodnej súťaže hraných filmov rozhoduje programový riaditeľ Festivalu. O výbere filmov do Medzinárodnej súťaže krátkych filmov rozhoduje zostavovateľ súťažnej sekcie. O výbere filmov do nesúťažných sekcií rozhodujú ich zostavovatelia.

5. Propagácia vybraných filmov 

Festival si vyhradzuje právo na použitie ukážok z filmov za účelom propagácie festivalu a to nasledovne:

 • dlhometrážne hrané filmy – do 3 minút,
 • krátke filmy – do 30 sekúnd.

Festival si vyhradzuje právo vytvoriť filmovú ukážku z dostupného nosiča filmu. Ukážky z filmov budú uvádzané v priestoroch festivalu, vysielané na televíznych staniciach propagujúcich Festival, na webovej stránke festivalu, počas multimediálnych prezentácií v termíne trvania samotného festivalu, prípadne Festivalových dozvukov. Festival si vyhradzuje právo – ak si to bude vyžadovať umelecká koncepcia festivalovej znelky – použiť v nej ľubovoľné ukážky z filmov, maximálne v rozsahu 10 sekúnd. Festival si vyhradzuje právo použiť fotografie z filmov na svojich propagačných materiáloch a poskytnúť ich médiám pre účely informovania o Festivale.

6. Hostia

O pozvaní hostí rozhoduje programový riaditeľ Festivalu, prípadne producent festivalu, pričom Festival uprednostňuje pozvania tvorcov k súťažným filmom. Festival zabezpečí pozvaným tvorcom ubytovanie na minimálne 2 noci a preplatí cestovné náklady do výšky, ktorá zodpovedá finančným možnostiam daného ročníka Festivalu.

7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v režime podľa čl. 6 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a ust. § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len  „Zákon“).

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH A INÝCH SKUTOČNOSTIACH

Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mailovú adresu ks.tsefmliftra@opd .

Zodpovedná osoba: Peter Jurák

Ďalej máte právo:

 • žiadať o opravu osobných údajov,
 • obmedzenia spracúvania poskytnutých osobných údajov,
 • žiadať o výmaz svojich osobných údajov z informačného systému Prevádzkovateľa,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Poskytnuté osobné údaje budeme poskytovať ďalším kategóriám príjemcov (ďalej len ,,Sprostredkovateľ“), a to:

 • technická podpora a vývoj softvéru,
 • štáb/externí spolupracovníci.

Dôvodom tohto zdieľania je zastrešenie evidenčného systému z technologického hľadiska a organizačná príprava festivalu. Prevádzkovateľ a rovnako aj Sprostredkovateľ, sa zaväzujú, že získané osobné údaje budú chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmkoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť získané osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii.

8. Kontakty 

Adresa kancelárie Festivalu / poštová adresa:

ART FILM FEST s.r.o.
Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
Slovenská republika

E-mail: ks.tsefmliftra@tsefmliftra
Web: www.artfilmfest.sk
Tel.: +421 2 20 85 51 00


Aktualizácia štatútu festivalu dňa 6.3.2023