00

dní


00

hodín


00

minút


00

sekúnd


Ako poukázať 2% z dane

Vaše 2% dane budú použité v zmysle Zakladacej listiny a Štatútu neziskovej organizácie ART FILM FEST, n.o., poskytujúcej všeobecne prospešné služby:

a) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt:

 • organizovanie filmového festivalu pod názvom ART FILM FEST,
 • podpora a rozvoj slovenskej kinematografie,
 • ochrana a prezentácie slovenských filmových diel,
 • príprava a organizačné zabezpečenie iných umeleckých festivalov so zameraním na filmovú, divadelnú, hudobnú a inú umeleckú tvorbu,
 • podpora vzniku dokumentárnych filmov o umení,
 • podpora a propagácia rozvoja audiovizuálnej tvorby, vedeckej a vzdelávacej činnosti v oblasti audiovizuálnej tvorby na území SR,

b) ostatné činnosti zamerané na ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt:

 • služby na podporu duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • poskytovania služieb a podpory iným organizáciám s obdobným zameraním,
 • podpora prípravy organizácie a zabezpečení činnosti Európskeho dokumentačného strediska filmov o umení.

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chce poukázať fyzická osoba (zamestnanec, alebo osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie) alebo právnická osoba:

 1. Vypočítajte si 1,0% (2%) z vašej dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Vypočítané 1% (alebo 2%) z vašej dane z príjmov, môže právnická osoba rozdeliť najviac medzi 8 prijímateľov. Minimálna suma, ktorú PO môže poukázať jednému prijímateľovi je 8,-  €.
  POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI finančné prostriedky vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.
  Vypočítajte si 1 % z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete pomôcť až 2 % z dane!
 2. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov 2%, uveďte v daňovom priznaní analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 3. Fyzické aj právnické osoby majú v daňovom priznaní možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním údajov našej organizácii. Právnické osoby nájdu políčko na zaškrtnutie v prvom riadku IV. časti daňového priznania.
 4. Právnické osoby majú od roku 2018 povinnosť komunikovať s daňovými úradom iba elektronicky. Riadne vyplnené daňové priznanie je preto potrebné odoslať prostredníctvom elektronického systému v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne je nutné aj zaplatiť daň z príjmov.
 1. Vypočítajte si vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.
 2. Ak máte iba príjmy zo závislej činnosti vyplňte Daňové priznanie fyzických osôb TYP AElektronický formulárPotvrdenie o podaní daňového priznania, alebo ak máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vyplňte Daňové priznanie fyzických osôb TYP BElektronický formulárPotvrdenie o podaní daňového priznania. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
 3. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním vašich údajov (názov, sídlo, právna forma…nie však poukázaná suma) do našej organizácie. Políčko na zaškrtnutie nájdete v prvom riadku VI. časti daňového priznania. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne je nutné zaplatiť aj daň z príjmov. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania. Ak patríte medzi daňovníkov, ktorí majú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky, do 31.3. odošlite daňové priznanie prostredníctvom elektronického systému.

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech našej organizácie poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v minulom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v minulom roku dobrovoľnícky pracovali.
 4. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do Vyhlásenia.
 5. Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním vašich údajov (meno a adresa…nie však poukázaná suma) do našej organizácie. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku.
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie na samostatnom liste (prípadne obe tlačivá na jednom liste pri obojstrannej tlači), doručte do 30.04. na daňový úrad podľa vášho bydliska.
 7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 1.  ZAMESTNANEC:
  a) VYHLÁSENIE
  b) POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
 2. FYZICKÁ  OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
  a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)
  ….Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby
  b) Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)
  ….Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby
 3. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít – vzor (prikladá sa k Vyhláseniu, alebo DP fyzických osôb):
  a) POTVRDENIE od vysielajúcej organizácie
  b) POTVRDENIE od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

Údaje na poukázanie 2%:
Názov organizácie: ART FILM FEST, n.o.
Sídlo: Skuteckého 126/13, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 50830082
Právna forma: nezisková organizácia

Ďakujeme za vašu pomoc. Je pre nás veľmi dôležitá a ceníme si ju. Od r. 2019 je súčasťou Vyhlásenia ako i Daňového priznania – oddiel Vyhlásenie možnosť zaškrtnúť súhlas so zaslaním vašich údajov (nie poukázanej sumy). V prípade, že túto možnosť využijete, daňový úrad nám zašle informáciu a my tak budeme mať možnosť poďakovať vám. Radi s vami ostaneme v kontakte a dáme Vám vedieť, čo sa u nás deje aj vďaka vašim 2%.